சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாழ்தல் இருத்தல் ; செழித்திருத்தல் ; மகிழ்தல் ; சுமங்கலியாக இருத்தல் ; விதிப்படி ஒழுகுதல் .