சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விகடகவி பரிகாசப்பாடல் ; நகைச்சுவை தோன்றப் பாடுவோன் .