சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விக்கிரம அறுபதாண்டுக்கணக்கில் பதினான்காம் ஆண்டு .