சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விசர்க்கம் ஒரு வடமொழி எழுத்து ; ஒழிகை ; விட்டுவிடுதல் ; மலங்கழித்தல் ; அபானவாயு ; தட்சிணாயனமார்க்கம் .