சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விசாதி நோய் ; வேறான சாதி ; காண்க : விசாதி பேதம் .