சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விசாரம் சூழ்வினை ; ஆராய்ச்சி ; கவலை .