சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விட்சேபம் கலக்கம் ; அச்சம் ; எறிகை ; ஒடுங்கி விரியும் சத்தி ; கூத்துகை ; வானமண்டலத்து அட்சரேகை .