சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விதைத்தல் விதை தெளித்தல் ; பரப்புதல் ; செலுத்துதல் .