சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வித்தகம் அறிவு ; கல்வி ; பொன் ; காண்க : சின்முத்திரை ; திறமை ; திருத்தம் ; வியப்பு ; பெருமை ; நன்மை ; வடிவின் செம்மை ; சிற்பம் முதலிய சிறந்த கைத்தொழில் .