சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வினயம் செய்தொழில் ; வஞ்சகம் ; வஞ்சக வேலைப்பாடு ; சூழ்ச்சி ; கொடுஞ்செயல் ; வணக்கவொடுக்கம் ; அடக்கம் ; காண்க : தேவபாணி .