சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வியங்கம் இயற்கையான குற்றம் ; பிறவிக்குறை ; தவளை .