சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வியங்கோள் ஏவல் ; வினைமுற்றுவகை .