சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விரதம் நோன்பு ; உறுதி ; தவம் ; அருவருப்பு ; ஒழிகை .