சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விரல் கைகால்களின் இறுதியில் ஐந்தாகப் பிரியும் உறுப்பு ; விரல் அகலமுள்ள அளவு .