சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விரியன் ஒரு பாம்புவகை ; சிறுமரவகை .