சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விருட்சம் காண்க : விருக்கம் .