சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
விரோதிகிருது அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு .