சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வீரியம் வலிமை ; வீரம் ; பெருமை ; சுக்கிலம் ; மருந்தின் சத்தி ; ஒளி ; தற்பெருமை ; பறை .