சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெஃகாமை அவாவின்மை ; பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ள விரும்பாமை ; வெறுப்பு .