சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெகுரூபன் பச்சோந்தி ; சிவபிரான் ; திருமால் ; பிரமன் ; மன்மதன் .