சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெதுப்பம் இளஞ்சூடு ; சூட்டினால் உண்டாகும் வயிற்றுப்போக்கு .