சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெதுப்பு சுரநோய்வகை ; மாட்டுநோய்வகை ; காண்க : வெதுப்பம் .