சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெப்பு வெம்மை ; சுரநோய் ; சுரதேவதை ; சுரநட்சத்திரம் ; தாபம் ; சினம் ; பொறாமை ; துயர் ; ஆசை ; கொடுமை ; தொழுநோய் .