சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெய்யவன் கொடியவன் ; சூரியன் ; விருப்பமுள்ளவன ; தீக் கடவுள் .