சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெருட்சி அச்சம் ; மருட்சி ; மருளுகை .