சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெருளுதல் மருளுதல் ; அஞ்சுதல் ; குதிரை முதலியன மருளுதல் .