சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெற்றிலை கொடிவகை ; வெற்றிலைக் கொடியின் இலை .