சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெளிப்படை தெளிவானது ; மேற்பார்வையில் தோன்றுவது ; அணிவகை .