சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெள் வெண்மையான ; உள்ளீடற்ற ; கலப்பில்லாத ; ஒளிபொருந்திய ; கூர்மை .