சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெள்ளாமை கடலாமைவகை ; காண்க : வேளாண்மை ; பறையாமை .