சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெள்ளி வெண்மை ; வெண்ணிறமுள்ள உலோகவகை ; நாணயவகை ; சுக்கிரன் ; வெள்ளிக்கிழமை ; விண்மீன் ; அறிவுக்குறைவு ; விந்து ; ஒரு புலவர் ; அசுர குருவாகிய சுக்கிரன் .