சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெள்ளை வெண்மை ; பலராமன் ; சுண்ணாம்பு ; வெள்ளிநாணயவகை ; வயிரம் ; மரகதக் குற்றம் எட்டனுள் ஒன்று ; சங்கு ; கள் ; வேங்கைமரம் ; வெள்ளைத்துணி ; வெளுப்பு ; வெள்ளைமாடு ; வெள்ளாடு ; கபடமற்றவர் ; கபடமற்றது ; கருத்தாழமில்லாதது ; பொருள் வெளிப்படையானது ; வெண்பா ; இசையில் உண்டாம் வெளிற்றோசை ; புல்லிது .