சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வெள்ளையானை வெண்ணிறமுள்ள யானை ; கீழ்த்திசையானை ; காண்க : ஐராவதம் ; அதிகச்செலவு பிடிக்கக்கூடியது .