சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேங்கை புலிவகை ; மரவகை ; ஒரு மலை ; ஒருநாடு ; பொன் .