சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேசதாரி மாறுவேடம் பூண்டவர் ; வஞ்சக முடையவர் .