சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேசித்தனம் பரத்தமை ; பிலுக்கு .