சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேடன் வேட்டுவன் ; பாலைநிலத்துக்குரியவன் ; காண்க : வேடதாரி .