சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதகன் ஒன்றின் தன்மையை வேறுபடுத்துவோன் ; அறிவிப்பவன் .