சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதநாதன் வேதங்களுக்குத் தலைவனான கடவுள் .