சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதநீயம் இன்பதுன்பங்களை நுகர்விக்கும் வினைப்பயன் .