சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதவித்து வேதங்களை நன்கு அறிந்தவன் ; கடவுள் .