சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதவிருத்தி வேதமோதுதற்காக விடப்படும் இறையிலிநிலம் .