சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதாதி வேதத் தொடக்கத்திலுள்ள பிரணவம் .