சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வேதாந்தி வேதாந்தக் கொள்கையினன் ; உலகப் பற்றற்றவர் ; அத்துவைதி ; நஞ்சீயர் .