1   Volume - 10   Administration   exploitation   சுரண்டல், தன்னலப்படுத்தல்
  2   Volume - 7   Agriculture   exploitation   வளங்களை பயன்படுத்திக் கொளல், சுரண்டல்
  3   Volume - 12   Economics   exploitation   சுரண்டல்
  4   Volume - 14   Environmental Science   exploitation   சுரண்டல்
  5   Volume - 12   History   exploitation   சுரண்டல்
  6   Volume - 8   Home Science   exploitation   சுரண்டல்
  7   Volume - 10   Law   exploitation   சுரண்டல்
  8   Volume - 12   Politics   exploitation   சுரண்டல்
  9   Volume - 12   Sociology   exploitation   சுரண்டல்