1   Volume - 13   Banking   immunization   முதலீட்டுக் காப்புக்குடை
  2   Volume - 2   Biology   immunization   தடுப்பாற்றல் து£ண்டல்
  3   Volume - 14   Forestry   immunization   எதிர்ப்பாற்றல் உண்டாக்குதல்
  4   Volume - 8   Home Science   immunization   நோய்எதிர்ப்புத் திறனூட்டல்
  5   Volume - 2   Vetenary Science   immunization   ஏமக்காப்பூட்டல்