1   Volume - 7   Agriculture   mitosis   குன்றாப்பகுப்பு, ஊன்மப் பகுப்பு
  2   Volume - 12   Anthropology   mitosis   மறைமுகப் பிரிவு
  3   Volume - 2   Biology   mitosis   குன்றாப்பகுப்பு, முழுப்பகுப்பு
  4   Volume - 14   Environmental Science   mitosis   மறைமுக உயிரணுப் பிளவு (பகுப்பு)
  5   Volume - 2   Fisheries   mitosis   குன்றாப்பகுப்பு, நேர்முகப்பிரிவு
  6   Volume - 14   Geology   mitosis   உயிர்மப் பிளவியக்கம், குன்றல் பிளவு
  7   Volume - 9   Home Science   mitosis   ஊன்பகுப்பு முறை
  8   Volume - 9   Home Science   mitosis   மறைமுகச் செல்பகுப்பு
  9   Volume - 11   Medicine   mitosis   மறைமுகப்பகுப்பு
  10   Volume - 12   Philosophy   mitosis   உயிரணுப்பிளவு
  11   Volume - 2   Vetenary Science   mitosis   குன்றாப்பகுப்பு, நேர்முகப்பகுப்பு