1   Volume - 2   Biology   peritonitis   குடல்தாங்குசவ்வு அழற்சி
  2   Volume - 9   Home Science   peritonitis   வயிற்று உள்ளறை அழற்சி
  3   Volume - 11   Medicine   peritonitis   வயிற்றறை உட்சுவர் அழற்சி
  4   Volume - 2   Vetenary Science   peritonitis   வயிற்றுக்குழிச்சவ்வு அழற்சி