சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் திருச்செந்தூர் 1 (முருகன்)