தெய்வநாயகப் பெருமாள் கோவில் - திருவகீந்திரபுரம்

    மூவராகிய ஒருவனை
    மூவுல குண்டு உமிழ்ந் தளந்தானை
    தேவர் தானவர் சென்று சென்றிறைஞ்சத்
    தண் திருவயிந்திர புரத்து
    மேவு சோதியை வேல் வலவன்
    கலிகன்றி விரித்துரைத்த
    பாவு தண் டமிழ்ப் பத்திவை
    பாடிட பாவங்கள் பயிலாவே. (1157)
        பெரிய திருமொழி 3-1-10

என்று திருமங்கையாழ்வார் பாடிப் பரவசித்த இத்தலம் கடலூர்
நகரத்திலிருந்து சுமார் 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. திருவஹிந்திரபுரம்
என்று அழைக்கப்பட்ட இத்தலம் தற்காலத்தில் அயிந்தை என்று
வழங்கப்படுகிறது. நடு நாட்டுத் திருப்பதிகள் இரண்டில் இது ஒன்றாகும்.

பின்